TryAlgo

Errata of the english translation

Some typos we spotted in the book.

\[\frac{d'[n][v] - d'[k][v]}{n-k} = \frac{d[n][v] - n\Delta - (d[k][v] - k\Delta)}{n-k}\\ = \frac{d[n][v] - d[k][v] }{n-k} - \frac{n\Delta - k\Delta}{n-k}\\ = \frac{d[n][v] - d[k][v] }{n-k} - \Delta\]